Kauza Espresso   

27.03.2018

Plánovaná výstavba bytového domu namiesto Espressa - marec 2018

Dozvedám sa, že sa nám tu dejú zmeny a tak tu budem zbierať a pridávať texty k riešeniu tohoto problému.

 

Toto je navrhovaný bytový dom na mieste doterajšieho Espressa, čo je teraz v mesiaci marec 2018 prejednávaný na stavebnom úrade - územné konanie (pripomienkové konanie)

Najprv, že čo sa deje

Developer, stavebník prostredníctvom spracovateľa dokumentácie spracovanej ku vydaniu územného rozhodnutia podal na stavebný úrad, návrh za účelom vydania kladného územného rozhodnutia. 

Predložený je plán zbúrania pôvodnej budovy Espressa (služby) a na jeho mieste postaviť obytný dom. Ďalej v texte. Búranie dokonca už má aj kladné rozhodnutie.

Najsamprv trochu ku zorientovaniu sa prikladám zistené podklady a dokumenty: 

(viac som nenašiel)  

Momentálny stav 05.2018


Územné konanie

Územné konanie 

Čo hovorí predpis?

Aby sme sa nemotali v zamotanom dedečkovskom stavebnom zákone, ale stále platnom, tak použijem zrozumiteľnejšiu formu: https://www.slovensko.sk/sk/zivotne-situacie/zivotna-situacia/_uzemne-konanie-a-typy-uzemnych/:

a z toho odcitujem:

Územné konanie je rozhodnutie o opatrení, ktoré sa má uskutočniť na danom území, ide o rozhodnutie o konkrétnom využití pozemku na nejaký účel. Hlavnou podmienkou vydania územného rozhodnutia je, aby navrhovaná zmena na území bola v súlade s územným plánom obce a územným plánom zóny. Ďalšími podmienkami sú predloženie dokumentácie, ktorá zohľadňuje podmienky určené v týchto plánoch, a ktorá obsahuje všetky zákonné náležitosti. Dôležitou súčasťou procesu územného konania sú aj stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy.

Územným rozhodnutím vymedzuje stavebný úrad územie na navrhovaný účel, určuje podmienky, ktorými sa zabezpečia záujmy účastníkov konania a rozhodne o námietkach účastníkov konania. Bez súhlasu vlastníka pozemku môže stavebný úrad vydať rozhodnutie o umiestnení stavby alebo využití územia len v prípade, ak možno predmetný pozemok na navrhovaný účel vyvlastniť.

Územné rozhodnutie sa jeho účastníkom oznamuje doručením v listinnej forme. Pri rozsiahlych stavbách s veľkým počtom účastníkov konania sa rozhodnutie doručuje verejnou vyhláškou.

Rozhodnutiami sú podľa § 32 stavebného zákona v rámci územného konania:

Rozhodnutie o umiestnení stavby

Určuje sa ním stavebný pozemok, umiestnenie stavby na ňom za vymedzených podmienok, ďalej požiadavky na obsah projektovej dokumentácie a časová platnosť rozhodnutia.

Takéto rozhodnutie (§ 39a stavebného zákona) sa nevyžaduje na: stavby, ktorých podmienky na umiestnenie podrobne rieši územný plán zóny,drobné stavby,stavebné úpravy a udržiavacie práce, stavby, ktoré budú v uzavretých priestoroch už existujúcich stavieb, ak sa nemení ich vonkajšie ohraničenie a výškové usporiadanie priestoru, reklamné stavby.

Môj názor

Môj názor

Z urbanistického hľadiska

je návrh zobytnenia v tejto časti úplným bastardom. Územie donedávna určené základnej aj vyššej územnej vybavenosti, s umiestnením služieb sídliskového rozsahu, by obyvatelia zrazu mali stratiť. Táto časť, naše sídlisko už prišlo o dve stravovacie zriadenia: samostatný objekt na konci sídliska - Hrádok, dnes je tam obchodná firma, druhé v budove Esperessa, čo tak nazývame celú budovu s pôvodne polyfunkčným využitím, službami, základnou občianskou vybavenosťou: spomínané reštauračné zariadenie, sála, drobné služby, kaderník či holičstvo, dole polyfunkčný obchod - zmiešaný tovar, pôvodne s poštou, teraz namiesto nej lekáreň a vedľa pohostinstvo. Samostatne ešte stojí stánok kvetov a drobností. 

Takže momentálne žije spomínaný stánok, lekáreň, pohostinstvo. Za všetkým ostatných chodíme do mesta. 

Smutné, kam sme sa dostali

Takýto počin je hrubým zásahom do života sídliska. Už nateraz máme ďalšie služby, ich torzá, potraviny, lekára, obchody, umiestnené v bytových domoch a centrálne obchodné centrum s centrom duchovným, by sa malo stať skladom na ľudí. Už tu nemáme so služieb takmer nič. (...na východe nie je nič). Sme svedkami nekompromisného a svojvoľného zásahu do života kľudného mestského sídliska. T

Uvedené navrhované, predložené riešenie neprináša do sídliska služby, o ktoré sme prišli a prichádzame a ktoré nám chýbajú, ale do službami poddimenzovanej oblasti nám tu podsúva a vtíska riešenie, ktoré znehodnotí doterajšie bytie pôvodných obyvateľov a ktoré, budúcim majiteľom prinesie len pocit skladu a nie bývania. Takúto parazitnú stavbu tu nechceme.

Môžme sa oprieť o základné pravidlá urbanizmu

Každá zastavaná a o to zvlášť obytná zóna má a mala by mať za každých okolností svoje parametre sú nimi napríklad:

 • dochádzková vzdialenosť služieb od obytných budov, od MHD
 • pomer a kapacity služieb vzhľadom ku záujmovej obytnej oblasti (napr. jedno zdravotné stredisko na x ľudí, jedna materská škôlka na x ľudí, škola na x ľudí, obchod zo základným sortimentom, stravovacie a pohostinné služby

Logika vecí hovorí, 

že sídlisko malo podľa návrhových pôvodných parametrov optimalizované proporcie služieb a bývania. Pravidlá, štandardy sa rokmi nezmenili pretože spoločensky, sociologicky určité pravidlá vyhovujú, sú odsledované a vyhovujú. Samozrejme, môžu nastať populačné explózie či naopak útlm, čo sa prejaví až následovne a niečo chýba a niečo v konkrétnej vlne prebýva (jasle, škôlky, školy, záujmové kluby sociálne ústavy). To však neznamená že sa budú jednotlivé kapacity búrať, či obsadzovať za iným účelom a potom eurofondmi vykrývať dopyt, (predané škôlky) tak, ako to žiaľ žalostne funguje v praxi. 

Karty zamiešal stupeň motorizácie, ktorý sa zahustil a sídlisko je už kapacitne nedostačujúce pri danom množstve trvalého obývania. A ak by mali pribudnúť ďalší?    

takže už tu pochybili úrady 

Uvedené riešenie neprináša do sídliska služby, o ktoré sme prišli a prichádzame a ktoré nám chýbajú, ale do službami poddimenzovanej oblasti sa nám tu podsúva a vtíska riešenie, ktoré znehodnotí doterajšie bytie pôvodných obyvateľov a ktoré budúcim majiteľom prinesie len pocit skladu a nie bývania. Takúto parazitnú stavbu tu nechceme.

Dôkazy?

Čítajte ďalej

Čo hovorí územný plán (ÚP)

popravde veľa nie. My sme ten červený zvislý prúžok, preťatý Cestou pod Hradovou.

Je to na: https://www.kosice.sk/static/upn_hsa/up_2012/15.pdf 

Územný plán nás rieši ako jednú plochu, s nejakým percentom plochy určenej pre vybavenosť. (tuším 19% so sídliska) Viac menej je to mix. To ale neznamená že defínicia "obytné plochy viacpodlažnej výstavby" predstavuje naprostú zastavanosť obytnými budovami. Nie je to tak a ako spomínam, obytné zóny musia mať:

 • základnú občiansku vybavenosť
 • a väčšie celky vyššiu občiansku vybavenosť (divadlá,kiná, štadióny...)  

Zoberme si pod lupu štruktúru a zastavanosť zóny

Túto oblasť, rieši, či skôr by mal riešiť ÚP (územný plán) v regulatívnej časti - regulatívy. Tie by mali byť rozpracované podľa oblastí, čo v prípade Košíc ako-tak máme. 

Na truc, Podhradová nemá 

Čo sa za tým skrýva

Nuž napríklad hustota zastavanosti a zazelenie. U nás je toho garantom ÚHA (útvar hlavného architekta pri správe mesta - pri Magistráte, v úlohe správcu obce ako účastníka výstavby)

ÚHA vydáva regulatívy v rámci schválených ÚP. Taktiež sa vyjadruje hociktorému stupňu prípravnej a projektovej dokumentácie teda aj ku predmetnému zámeru. 

Pozrime sa, ale ako je to s predmetnou dokumentáciou ku územnému konaniu. 

Máme podľa dokumentácie:

zeleň 292m2

pozemok celý 1 455m2

pomer zelene ku pozemku 292 / 1 455 = 0,20 = 20%

Zastavaná plocha stavby (1 589 m2) je väčšia než plocha pozemkov (1 455m2) !?

index zastavanosti je vlastne podľa toho nevypočítateľný!


Mali dosiahnúť pomer zelene minimálne 40%, tak ako samy píšu, ale dosiahli 36,4% a napíšu že podmienka je splnená! Navyše do plôch zarátavali plochy, ale bez BUDOVY, ktorá je navyše asi aj iného pôdorysného rozsahu (nemám k dispozícií) a tak si ešte aj prilepšili pri výpočte. 

Index statickej dopravy - parkovacie miesta nemám overené 52 miest / 37 bytov = 1,405 miesta, auta na byt


Príklady z regulatívov mesta Košice:

https://www.kosice.sk/static/upn_hsa/UPN_HSA_Regulativy_pre_usporiadanie_uzemia.pdf 

U polyfunkčných plôch musí byť podiel druhej funkcie minimálne 20 % i prípadnej tretej funkcie minimálne 20% z celkovej plochy lokality. U monofunkčných plôch sa pripúšťa umiestnenie doplnkových funkcií, ktoré svojím charakterom nie sú rušivé voči základnej funkcii, spolu do 19% z celkovej plochy lokality. V lokalite Kasárne kpt. Jaroša sa požaduje zachovanie verejnej zelene na ploche minimálne 30%." 


LOKALITA TROLEJBUSOVÁ - funkčné určenie lokality: plochy pre mestskú a nadmestskú občiansku vybavenosť - vymedzenie lokality je definované v dokumentácii ZaD ÚPN HSA Košice, lokalita Trolejbusová - 2009 - usporiadanie zástavby a spôsob využitia lokality musí umožniť výhľadové prepojenie Člnkovej a Trolejbusovej ulice cez túto lokalitu - zachovať existujúci peší ťah pozdĺž potoka Moňok - zrážkovú vodu zadržať a nechať vsakovať na vlastnom pozemku - parkoviská vysadiť stromami v pomere min. 1 strom na 4 parkovacie miesta - max. výška objektov 9m - max. prípustný KZO (bez podzemných podlaží): 0,39, max. prípustný KZ (bez podzemných podlaží): 0,80, max. prípustný IPP (bez podzemných podlaží): 0,78 Koeficient zastavanosti objektmi - KZO je podiel zastavanej plochy budovami a plochy pozemku. Koeficient zastavanosti objektmi a spevnenými plochami - KZ je podiel súčtu zastavanej plochy objektmi a spevnenými plochami a plochy pozemku. Od výmery spevnených plôch je možné odpočítať 30% plôch parkovísk pokrytých vegetačnými tvárnicami, pokiaľ spĺňajú podmienku vysadenia stromov. Index podlažnej plochy IPP je podiel podlažnej plochy a plochy pozemku. Plocha zelene bude minimálne 20 % plochy pozemku. 
7. LOKALITA VŠA 7.1. Vymedzenie územia a funkčné členenie - vymedzenie lokality je definované v textovej a grafickej časti dokumentácie ZaD ÚPN HSA Košice, lokalita VŠA - funkčné určenie lokality: plochy pre mestskú a nadmestskú občiansku vybavenosť, plochy športovo-rekreačnej vybavenosti, zberná komunikácia B2, verejná zeleň, plochy peších ťahov a priestranstiev 7.2. Doprava - Terminál integrovanej koľajovej dopravy umiestniť v blízkosti futbalového štadióna a na hlavných peších ťahoch k záchytným parkoviskám. - podmienkou výstavby futbalového štadióna s kapacitou 20000 návštevníkov je zrealizovanie štvorprúdovej prepojovacej komunikácie Moldavská - Pri prachárni - parkoviská pre futbalový štadión realizovať ako podzemné, minimálne v podiele 30 % z normovej kapacity. Pre podzemné parkoviská využiť aj plochy okolo štadiónu- nástupné a rozptylové plochy - Vybudované parkoviská pre štadión budú slúžiť aj pre športovú halu Cassosport ako náhrada za terajšie parkovacie plochy. 7.3. Verejné priestory, nádvoria , pešie ťahy, cyklotrasy a zeleň - Hlavnú kompozičnú os územia situovať v severojužnom smere od priestoru pri kruhovej križovatke k priestorom okolo štadióna. Kompozičná os bude vyjadrená peším ťahom s minimálnou šírkou 6m, cyklistickou cestou, usporiadaním a architektúrou nadväzujúcich objektov, aktívnym parterom objektov, sprievodnou zeleňou - Nástupné a rozptylové pešie plochy okolo štadióna dimenzovať a usporiadať primerane kapacite a spoločenskému významu objektu - Vedenie cyklistických chodníkov zrealizovať pozdĺž Moldavskej a Alejovej ulice, ulice pri Prachárni , prepojovacej komunikácie a pozdĺž centrálneho pešieho koridoru. - parkoviská vysadiť stromami v pomere min. 1 strom na 4 parkovacie miesta - zrealizovať ucelenú parkovú plochu v centrálnej polohe a líniovou zeleňou ju prepojiť na existujúce plochy zelene v športovom areáli MČ Juh. - Plocha zelene pri obchodných centrách a na pozemku futbalového štadióna bude minimálne 20 % plochy pozemku ( vrátane vegetačných striech )

Ako je možné, že sa v predloženej dokumentácií nachádzajú skresľujúce údaje? 

Mestská časť

u nej si pozrime na jej základné funkcie a povinnosti vzhľadom ku občanom.

Samospráva obce

§ 4


(1) Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej majetku, všetky záležitosti, ktoré ako jej samosprávnu pôsobnosť upravuje osobitný zákon, ak takéto úkony podľa zákona nevykonáva štát alebo iná právnická osoba alebo fyzická osoba.

(2) Samosprávu obce vykonávajú obyvatelia obce

a) orgánmi obce,

b) miestnym referendom,

c) zhromaždením obyvateľov obce.

(3) Obec pri výkone samosprávy najmä

a) vykonáva úkony súvisiace s riadnym hospodárením s hnuteľným a nehnuteľným majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu prenechaným obci do užívania,

b) zostavuje a schvaľuje rozpočet obce a záverečný účet obce,

c) rozhoduje vo veciach miestnych daní a miestnych poplatkov5a) a vykonáva ich správu,

d) usmerňuje ekonomickú činnosť v obci, a ak tak ustanovuje osobitný predpis, 5b) vydáva súhlas, záväzné stanovisko, stanovisko alebo vyjadrenie k podnikateľskej a inej činnosti právnických osôb a fyzických osôb a k umiestneniu prevádzky na území obce, vydáva záväzné stanoviská k investičnej činnosti v obci,

e) utvára účinný systém kontroly a vytvára vhodné organizačné, finančné, personálne a materiálne podmienky na jeho nezávislý výkon,

f) zabezpečuje výstavbu a údržbu a vyk... 

Pre mňa je neprípustné, aby mestská časť nezvolala zhromaždenie obyvateľov dotknutých častí, veď ku parkoviskám a poplatkom bolo. (rozhodujú o nás a k tomu laici).


Mestská časť, ako je to zvýraznené v predchádzajúcom texte, dáva stanovisko, povedané po slovensky, aj ku službám v spravovanej oblasti. Takže akékoľvek rušenie či zriaďovanie je podmienené ich súhlasom a snáď aj počúvaním hlasu obyvateľov, ktorých zastupujú, či vlastne by mali.

Nešťastím je stavebný zákon, čo hovorí o účastníkoch konania ako o bezprostredných pozemkových susedoch, čo možno tak je a pozemky obytných domov sú kúsoček ďalej.

Nešťastím, je že je možnosť konania aj verejnou vyhláškou ala "nástenkový tender", žiaľ nikto z kompetentných nerieši (dlhodobo zanedbávaná legislatíva).

Pokiaľ viem zahusťovanie - znižovanie zelene, ktoré tu neustále funguje bolo zastavené, (tuším aj pôvodný primátor Raši na tom založil kampaň, ale skutek utek, opak ako obyčajne je skutočnosť) ale predkladatelia si našli kľučku, akože budova za budovu, ale parkovacie plochy odrežú výraznú časť zelene. V čase, keď domáci obyvatelia už nemajú kde parkovať, tu vlastne podľa určitých predstáv vlastne dochádza ku výraznému zhoršeniu kvality života okupovaním ďalšej zelene zvýšením počtu obyvateľov.

DOKUMENTY 

dokumenty MČ ku stavbe 

zápisnica zo zasadania komisie rozvoja MČ (bod č. 4)

stanovisko

Pozrite hore a dole ako sa zachovala MČ Sever

Mestská časť Ke Sever "nemá námietky", viď dole

05.2018

JE SEPTEMBER 2018 

KAUZA POKRAČUJE

Máj 2019

KOŠICE DNES

UDALOSTI 13.05.19

Stavebný úrad mesta porušil zákon

Foto: Veronika Janušková

Sídlisko Podhradová patrí k najmenším sídliskám v Košiciach. Kedysi tam mali aspoň jednu polyfunkčnú budovu, kde bola reštaurácia, holičstvo a kaderníctvo, predajňa so zmiešaným tovarom, pošta i pohostinstvo.

Dnes tam už funguje iba lekáreň. Aj tú však chceli zrušiť, keďže majiteľ budovy získal povolenie na búranie objektu, s ktorým sa malo začať v auguste 2018. Situácia sa však zmenila.

Budovu vlastní spoločnosť Omida, ktorá ešte v roku 2015 na päť rokov prenajala priestory bývalej pošty Lekárni IZIS. V roku 2017 sa však Omida rozhodla budovu zbúrať a postaviť na jej mieste bytový dom.

Nepozvali ich

Nepomohla petícia, ktorú spísali občania sídliska, nepomohli ani argumenty mestskej časti Sever. ...

Viac tu: 

https://kosicednes.sk/udalosti/stavebny-urad-mesta-porusil-zakon/?fbclid=IwAR2pQOsWmggIuMZLH8IGJucrhyXNxk2B7Ekz-9qamN142mhNH3CXVVhLCjs

Uzávery?

Opieram sa nateraz o dva piliere:

 • Zle posudzované plochy zastavanosti a tým pádom neplatnosť návrhu, nemôže to tak byť.
 • Zlyhala funkcia obce, ktorá má za povinnosť starať sa o infraštruktúru a zrušenie, či zriadenie prevádzky a hlasovanie komisie, malo to byť o tom. Nevraviac o formálnom hlasovaní komisie a obsahu zápisnice.

  Na MČ, ako to, že dovolila rušiť nám už bez toho oklieštené služby

Popravde, ak rešpektujeme nejaké vlastnícke práva, vlastne by malo dôjsť ku zhode názorov všetkých dotknutých a ako píšem, v prvom rade by mala MČ a rovno ÚHA vystupovať ako ochranca ľudí, rešpektovať pravidlá (vyššie) a riešiť tunajšiu oklieštenú infraštruktúru. Tu zlyhala funkcia mesta, či na úrovni MČ či ÚHA a či úloha kompetencií a rešpektovania názoru, jednotného spoločného stanoviska mesta v tomto prípade, či bol rešpektovaný názor odborného útvaru ÚHA. 

Priame či nepriame dôsledky na obyvateľov

V pohľade ekonomickom, predpokladám, že pochopia aj úrady, si každý musí uvedomiť, že sa zníženie kvality bývania premieta aj do ceny nehnuteľností. Viď ceny bytov centre mesta, pre atraktívnosť najmä v dôsledku služieb, vybavenia. 

Kto si kúpi byt, ak v blízkosti nie sú služby a tie sú neustále okliešťované? 

Netrestajte nás! 

Paradoxom je, 

že obyvatelia plánovanej bytovky postavenej na pôdoryse pôvodnej budovy so službami, s občianskou vybavenosťou, by sa vlastne mali domáhať služieb o ktoré pripravili svojim bývaním seba aj obyvateľov sídliska! 

Potom by to mohlo vyústiť do riešenia:

 • Vybudujú sa tu služby, vytvoria sa podmienky pre zapojenie sa absentujúcich miestnych služieb a podnikateľov, sporné je však parkovanie a výklad. Lenže platí, že tu bol starý stav a mesto nemalo záujem riešiť parkovanie,naopak ešte nám to zhoršuje zvýšením počtu obyvateľov.
 • Samozrejme sa preferujú lacné riešenia, na úkor zelene. To bolo zlé už teraz. Počet parkovísk https://svf.uniza.sk/kcs/data/predmety/parkovacie-plochy/parkovacieplochy.pdf
 • Prirodzeným spôsobom to generuje, že v prípade akejkoľvek stavebnej aktivity je potrebné riešiť podzemné parkovanie, čoho sa developeri boja najviac. Keďže to prichádza zo strany investorov ako posledné riešenie, vlastne sa ponúka riešenie doterajšej budovy a jej kapacitné obsadenie. Myslím, že pri racionálnom uvažovaní budova postačí. Je škaredá? Je, ale to neznamená, že sa nedá prefackať, prezliecť do konzervatívneho kabáta sídliska. Staticky, jej nič nie je, pokiaľ viem.

Obrana? (10.2019)

Definovanie podmienok v územnom pláne je tak benevolentné, že výklad využitia územia môže byť rôznorodý. K dnešnému dňu však nebol stále vyhodnotený proces pripomienkovania ku územnému plánu, čo je prinajmenšom čudné, pretože uplynul už rok a viac od začatia konania. https://horami.sk/verejnost/uzemny-plan-ke/

Spracovaním územného plánu zóny (sídlisko) sa však definujú jednoznačne plochy určené k účelu služieb, obytných funkcií, rekreačných plôch atď. Toto je cesta k zabráneniu manipulácie s plochami a územím.

Pripomeňme si

Historické obrázky

https://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1248665

Sídlisko Podhradová
Projekt: Ing. arch. Jozef Proissl
Realizácia: 1962-1964
Asanácie: žiadne
Počet bytov: 745 (pre cca 2 500 obyvateľov)
Použité typy: T-03 B

Foto pozrite aj na https://podhradova.webnode.sk/

Poznámka: pôvodné sídlisko vymedzené rozsahom výstavby bytových domov, vlastne dolná časť súčasného sídliska. Horná časť, pod strelnicou, pod vodojemom je sídliskom postaveným dodatočne cca v r. 1968 a neskôr, pozostávajúcom z rodinných domov a prakticky nulovej občianskej vybavenosti (iba potraviny na Vihorlatskej)

Jedná sa snahu vystavať (oranžové) bytový dom na mieste pôvodnej už nefunkčnej uhoľne. Poloha je na konci bytového domu Lomnická, 2, 4, 6 (dva šikmé obdĺžniky oproti existujúcim kruhovým garážam, oproti je šikmo existujúci bytový dom Lomnická 3, 5, 7). V riešení na úrovni územného rozhodnutia, išlo o vysoký objekt prirazený ku domu L 2, 4, 6,...

Myslím si, že niektoré aktivity, nápady za nás nik iný nerobí len my. Od nás by mali vznikať nápady, od nás by sa mali kompetentní dozvedať, kde nás tlačí topánka a prečo.

Zatiaľ tu nevidím formy aktivít, kde by sa stretávali priaznivci rozličných záujmových krúžkov. Mladí aj starší. Možno je na čase, možno po vzore https://vymenniky.sk/, kde sa zúžitkovali zavedením minimalizačných technologických vybavení pôvodných výmenníkových staníc, už nepotrebné priestory (pomohli tuším eurofondy) a zriadili sa komunitné...

Kto ma pozná či nepozná, ponúkam riešenia a spoluprácu v oblasti športu, turistiky, prírodných športov, a pohybových aktivít, turistiky, alpinizmu a podobne. Stránky sú informačným servisom pre priateľov hôr a milovníkov prírody, čo majú aj zdravotný a preventívny charakter v oblasti zdravia, encyklopedický obsah v oblasti poznávania a vedomostí.

Snáď by malo byť samozrejmý určitý lokápatriotizmus, že sa budeme snažiť zlepšiť si život a prostredie kde bývame. Ja okrem aktivít v oblasti športu, zdravia, propagácií pohybu na horách, pracujem aj v oblasti spoločenskej. Tieto materiáli išli na mesto ešte v čase svojho vzniku. Výsledok?